Nasco OÜ, Reg nr. 10731986 , asukoht Tallinn, Väike-Ameerika 8 (edaspidi nimetatud Teenuse osutaja), ja klient, kes vormistab www.itaymineralcosmetics.greenbeauty.ee -s tellimuse ning identifitseerib end sisestades tellimusele oma isikuandmed (edaspidi nimetatud Teenuse kasutaja), sõlmivad käesoleva kasutuslepingu (edaspidi nimetatud Kasutusleping).

1. E-pood

1.1. itaymineralcosmetics.greenbeauty.ee on Teenuse osutaja poolt loodud internetipood, mille vahendusel toimub toodete müük Teenuse kasutajale.
1.2. itaymineralcosmetics.greenbeauty.ee on Teenuse osutajale kuuluv domeen.

2. Üldsätted

2.1. Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel võlaõigusseadusest, teistest Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning Kasutuslepingus kokkulepitust.
2.2. Teenuse osutajal on õigus mistahes ajal teha pakutavasse itaymineralcosmetics.greenbeauty.ee teenusesse muudatusi.
2.3. Teenuse osutajal on õigus ühepoolselt muuta Kasutuslepingu tingimusi, ilma et tal oleks kohustus teatada sellest Teenuse kasutajale.
2.4. www.itaymineralcosmetics.greenbeauty.ee -s pakutavaid tooteid müüakse ainult füüsilistele isikutele.
2.5. Teenuse kasutaja kinnitab, et ta on vähemalt 18-aastane Eesti resident ning et ta on teovõimeline ja tema teovõimet ei ole piiratud.

3. Tooted ja ostu sooritamine

3.1. Kuvatavate toodete juurde on reeglina märgitud kui kaua nende tellimine aega võib võtta www.itaymineralcosmetics.greenbeauty.ee-s kuvatud toodete saadavus võib muutuda tehniliste probleemide tõttu lao või www.itaymineralcosmetics.greenbeauty.ee programmides.
3.2. Kui toode puudub laost ning tellimust ei ole võimalik täita, siis võtab www.itaymineralcosmetics.greenbeauty.ee töötaja Teenuse kasutajaga ühendust, pakub välja võimaliku uue tarneaja või toote asendamise samaväärse teise tootega, mis on sama hinna ja kvaliteediga, või tagastab raha Teenuse kasutajale. Raha tagastatakse hiljemalt kolmekümne (30) kalendripäeva jooksul.
3.3. Kuvatud tootepildid võivad lisaks tootele endale sisaldada illustratiivse tähendusega elemente. www.itaymineralcosmetics.greenbeauty.ee-s olevad tootekirjeldused ei ole ammendavad ja võivad sisaldada tahtmatuid vigu.
3.4. Teenuse kasutaja valib välja soovitud tooted, kohustub sisestama tellimuse täitmiseks nõutud andmed (eesnimi, perekonnanimi, kontakttelefon, elektronposti aadress, kättetoimetamise aadress, postiindeks) ning tasuma toote eest valitud viisil (pangalink, või arve alusel tasumine).
3.5. Tellimus pööratakse täitmisele pärast raha laekumist Teenuse osutaja arveldusarvele.
3.6. Teenuse kasutaja kohustub esitama vormistamisel tõesed andmed. Teenuse osutaja ei vastuta tellimuse täitmisel Teenuse kasutaja poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mitte täitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.
3.7. Müük toimub siis kui Teenuse kasutaja on teinud s www.itaymineralcosmetics.greenbeauty.ee-s tellimuse, sisestanud kõik vajalikud andmed ning tasunud tellimuse eest.

4. Hinnad

4.1. Kõik www.itaymineralcosmetics.greenbeauty.ee-s olevad hinnad on eurodes (EUR ).
4.2. Teenuse osutajal on õigus igal ajal muuta www.itaymineralcosmetics.greenbeauty.ee -s kuvatavaid hindu. Kui Teenuse osutaja on www.itaymineralcosmetics.greenbeauty.ee -s muutnud hindu pärast Teenuse kasutaja poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis kohustub Teenuse osutaja tarnima Teenuse kasutajale vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Teenuse kasutajal ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

5. Tarneaeg ja kohaletoimetamise tingimused

5.1. Vastavalt toote olemusele ja kaalule on võimalik tooted kätte toimetada kahel (2) erineval viisil:
5.1.1. Tooted toimetatakse Teenuse kasutajani (tellimuses märgitud kättetoimetamise aadressile) Eesti Vabariigi piires Omniva AS (Eesti Posti ) tähitud kirjaga toote juurde kirjutatud aja jooksul. Sellise kättetoimetamise viisi korral tasub transpordi kulud Teenuse kasutaja;
5.1.2. Tooted toimetatakse Teenuse kasutaja poolt valitud kaubanduskeskuse SmartPOST-i pakiautomaati toote juurde kirjutatud aja jooksul. Sellise kättetoimetamise viisi korral tasub transpordi kulud Teenuse kasutaja;
5.2. Tellitud toodete üleandmine (kasutades punktides 5.1.1 toodud variante) toimub vaid tellimuses märgitud Teenuse kasutajale isikut tõendava dokumendi esitamisel.
5.3 Juhul, kui kaup on laost otsa lõppenud, kuid Teenuse kasutaja on kauba eest juba maksnud Teenuse osutaja tagastab raha hiljemalt 30 tööpäeva jooksul või kokkuleppel Teenuse kasutajaga asendab toote samaväärsega või pooled lepivad kokku uue tarneajaga.

6. Lepingust taganemine enne Teenuse osutajapoolset lepingu täitmist

6.1. Kui Teenuse kasutaja soovib tellimuse esitamise järgselt ja enne lepingu Teenuse osutajapoolset täitmist lepingust taganeda, siis kohustub Teenuse kasutaja sellest viivitamatult Teenuse osutajale kirjalikult teatama. Kirjalik teade tuleb saata elektronposti aadressil info@greenbeauty.ee. E-maili tuleb märkida tellimuse esitamise kuupäev ja tellimuse number, millest soovitakse taganeda, ning lisada Teenuse kasutaja kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, kontakttelefon).
6.2. Kui taganemisavaldus jõuab Teenuse osutajani pärast Teenuse osutajapoolset lepingu täitmist, siis toimub lepingust taganemine vastavalt Kasutuslepingu punktile 7 – Tagastusõigus.
6.3. Teenuse osutaja kannab Teenuse kasutaja tasutud summa tagasi hiljemalt kolmekümne (30) kalendripäeva jooksul alates lepingust taganemise soovi kättesaamisest.
6.4. Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Teenuse osutajale.

7. Tagastusõigus

7.1. Toodete tagastamine.
7.1.1. itaymineralcosmetics.greenbeauty.ee -st ostetud toodetele kehtib neljateistkümne (14) kalendripäevane tagastusõigus.
7.1.2. Toodete tagastamiseks kohustub Teenuse kasutaja Teenuse osutajaga e-maili teel ühendust võtma.
7.1.3. Tagasi saadetud tooted peavad olema: originaalpakendis ja mitte kasutatud ning tagastatud neljateistkümne (14) kalendripäeva jooksul arvates nende kättesaamisest, koopiaga tellimusest või arvest ning soovitavalt põhjendusega, miks toode(ted) tagastatakse. Teenuse osutajal on õigus ühepoolselt langetada arvamust, kas toote oli kasutuses või mitte. Kuna kosmeetika tooted on mõeldud individuaalseks kasutamiseks ja üht ja sama toodet ei saa kasutada mitu isikud korraga Teenuse osutajal on õigus mitte rahuldada Teenuse kasutaja õigust tagastada kaupa juhul kui Teenuse osutaja tuleb arvamusele, et tagastatud kaup oli kasutuses.
7.1.4. Tagastamisega kaasnevad kulud kannab Teenuse kasutaja.
7.1.5. Too(de)te tagastamisel kohustub Teenuse osutaja kandma Teenuse kasutajale tagasi toodete eest tasutud summa hiljemalt kolmekümne (30) kalendripäeva jooksul arvates toodete Teenuse osutajale tagastamisest. Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Teenuse osutajale.

8. Isikuandmed ja nende kasutamine

8.1. Teenuse kasutaja annab selge ja teadliku nõusoleku Teenuse osutajale enda isikuandmete töötlemiseks.
8.2. Tellimuse esitamisel Teenuse kasutaja poolt sisestatud isikuandmed kantakse Teenuse osutaja kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kauba pakkumiseks Teenuse kasutajale.
8.3. Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine www.itaymineralcosmetics.greenbeauty.ee-s tellimuse registreerimisel.
8.4. Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad andmed: eesnimi, perekonnanimi, kontakttelefon, elektronposti aadress, aadress: linn, tänav, maja, korter, postiindeks.
8.5. Isikuandmeid töötleb Nasco OÜ, Reg nr. 10731986.
8.6. Isikuandmete kaitse on tagatud turvameetmetega.
8.7. Teenuse osutaja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.
8.8. Teenuse osutaja kohustub edastama Teenuse kasutaja isikuandmeid, kui seadus selleks kohustab.
8.9 Teenuse kasutajal on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid, samuti neid muuta või kõrvaldada andmed registrist.
8.10. Teenuse kasutaja annab Teenuse osutajale nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressile tellimuskinnituse.

9. Vastutus

9.1. Teenuse kasutaja kohustub kasutama www.itaymineralcosmetics.greenbeauty.ee teenust üksnes seadustele ja headele tavadele vastavatel eesmärkidel.
9.2. Teenuse kasutaja vastutab ise kõikide www.itaymineralcosmetics.greenbeauty.ee teenuse kasutamist eeldavate seadmete, tarkvara ja andmesidesüsteemide muretsemise ning korrashoidmisega seotud kulutuste eest.

10. Erimeelsused

11.1. Kasutuslepingut puudutavad erimeelsused püütakse lahendada lepingupoolte vaheliste läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamise korral lahendatakse vaidlus kohtus vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.

12. Kasutamistingimused

12.1. Kasutuslepingus toodud tingimustega tutvumine on Teenuse kasutajale kohustuslik.
12.2. Tellimuse esitamisel, märkides linnukesega vastavas aknas „Nõustun www.eyeofhorus.adavincimakeup.ee kasutamise tingimustega”, Teenuse kasutaja kinnitab, et on tutvunud Kasutuslepingus toodud tingimustega, neist aru saanud ja nõustub Kasutuslepingus toodud tingimustega.

13. Lõppsätted

13.1. Juhul, kui mingi Kasutuslepingu säte osutub seaduste või muude õigusaktide vastuvõtmise, muutmise või tühistamise tagajärjel nendega vastuolus olevaks, ei mõjuta see ülejäänud Kasutuslepingu sätete kehtivust ning Teenuse osutaja võtab tarvitusele abinõud seadusandlusele mittevastava sätte asendamiseks uue legitiimse sättega.
13.2. Kasutuslepingus kasutatud punktide pealkirjad on mõeldud üksnes viitamiseks ning Kasutuslepingu teksti lugemise kergendamiseks. Pealkirjad ei oma õiguslikku tähendust tõlgendamisel.

Parema teenindamise eesmärgil kogume ja töötleme teie isikuga seotud andmed, need on: nimi, telefoni number, emaili aadress, isikliku pangakonto andmed. Me kinnitame, et need andmed ei edastata kolmandatele isikutele, va seadusandluses sätestatud juhtudel.

Tellides meie e-poes kaupa annate meile õigust korjata ja töödelda teie isikuga seotud andmed.

Juhul, kui te ei soovi enam saada teie emailile meie uudiskirju, palume oma soovist teavitada meid kirjalikult e-postile: greenbeautymakeup@gmail.com

В целях улучшения вашего обслуживания, мы собираем и обрабатываем ваши личные данные, а именно: имя, номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты. Мы подтверждаем, что не передаём эту информацию третьим лица, за исключением случаев, указанных в действующем законодательстве.

Заказывая в нашем электронном магазине товар, вы тем самым даёте согласие на получение и обработку ваших личных данных.

В случае, если вы не желаете больше получать нашу новостную рассылку, просим об этом информировать нас письменно по адресу: greenbeautymakeup@gmail.com